Konkurs Mikołajkowy

Regulamin konkursu w serwisie Internetowym Instagram
„Odkryj wyjątkową nieruchomość z SLOW HOME” (dalej: Regulamin)
§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Konkursu jest Agnieszka Soluch prowadząca działalność pod firmą
SLOW HOME-Agnieszka Soluch, ul. Oseredek 2, 22-672 Oseredek, numer NIP:
8132261629, REGON: 060702971 (dalej: Organizator).
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 6 grudnia 2023 r. godz. 00:00, a kończy się dnia 16
grudnia 2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
3. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu
trwania Konkursu lub zmiany terminu przekazania Nagród, o czym poinformuje za
pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie internetowym Instagram, Fanpage’u
na portalu Facebook, jak również strony internetowej Organizatora
[www.slowhome.pl].
§ 2.
Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
2. Poprzez Udział w Konkursie, osoba fizyczna (dalej: Uczestnik) wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie Uczestnik, który spełnia wszystkie
poniższe warunki jednocześnie:
a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował jego treść oraz wyraził
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
b) jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
d) posiada dostęp do publicznej sieci Internet;
e) posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w
wypadku wysyłki Nagrody za pośrednictwem operatora pocztowego.
f) wykona Zadanie Konkursowe.
4. Z możliwości wzięcia udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora
oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu
Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych i ich pracownicy, a także członkowie
najbliższej rodziny wskazanych osób (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz
rodzeństwo).
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona zadanie
(dalej: Zadanie Konkursowe) polegające na:
1. zaobserwowaniu profilu Organizatora na Instagramie: @slowhome
2. udostępnieniu posta konkursowego na swoim Instastory i oznaczeniu profilu
Organizatora: @slowhome
3. umieszczeniu w komentarzu pod postem, o którym mowa w pkt 2 powyżej
odpowiedzi na pytanie: „Jaki widok chciał(a)byś mieć z okna swojej
nieruchomości?” .
6. Aby wziąć udział w Konkursie o przyznanie Nagród, Uczestnik musi wykonać Zadanie
Konkursowe, o którym mowa w ust. 5 powyżej w całości.
7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie
wykonanych Zadań Konkursowych Uczestnika, który:
a) nie wykonuje Zadania Konkursowego we własnym imieniu, lecz przez osoby
trzecie,
b) wykonuje Zadanie Konkursowe z fikcyjnego konta/profilu w serwisie Instagram;
c) tworzy fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram, zwłaszcza w celu nieuczciwego
uzyskania fałszywej ilości reakcji na część Zadania Konkursowego, o której mowa
w § 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu;
d) narusza regulamin serwisu Instagram;
e) narusza Regulamin Konkursu;
f) użył w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznawanych za obelżywe lub
innych treści sprzecznych z porządkiem prawnym, zasadami współżycia
społecznego lub moralnością lub naruszył dobra osobiste osób lub podmiotów
trzecich.
§ 3.
Prawa do Zadania Konkursowego
1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie stanowi naruszenia
jakichkolwiek praw lub dóbr osób i podmiotów trzecich.
2. Uczestnik oświadcza, iż jest on jedynym autorem odpowiedzi stanowiącej część
Zadania Konkursowego, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu, przysługują
mu do wykonanego Zadania Konkursowego prawa autorskie osobiste i majątkowe,
wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich,
a odpowiedź stanowiąca część Zadania Konkursowego, o której mowa w § 2 ust. 5
pkt 3 nie była nigdy wcześniej publikowana.
3. Z chwilą wydania nagrodzonemu Uczestnikowi (dalej: Zwycięzca) Nagrody, w
rozumieniu art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do
utworów w ramach nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Zwycięzca, o którym mowa w ust. 3 powyżej udziela Organizatorowi licencji do
utworów w ramach nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu składającego się na Zadanie
Konkursowe - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór składający
się na Zadanie Konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i
informatycznych.
5. Zwycięzca wraz z przeniesieniem praw majątkowych udziela Organizatorowi zgody
na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworów w ramach
Zadania Konkursowego Zwycięzcy (korzystanie i rozporządzanie prawami
zależnymi) na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej, a także
na wyrażanie dalszych zgód w tym zakresie.
§ 4.
Zasady przyznawania Nagród
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła
Agnieszka Soluch i Piotr Soluch na osobową Komisję Konkursu (dalej: Komisja
Konkursu), której zadanie będzie polegało na czuwaniu nad prawidłowym i
właściwym przebiegiem Konkursu, jak również na podejmowaniu działań i decyzji we
wszelkich kwestiach związanych z Konkursem, w tym na wyłonieniu Uczestników,
którym przyznane zostaną Nagrody. Decyzje Komisji Konkursu mają charakter
ostateczny, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona weryfikacji wykonanych przez
Uczestników Zadań Konkursowych i spełnienia przez Uczestników warunków
niniejszego Regulaminu, a następnie wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech)
Uczestników, którzy uzyskali najwięcej reakcji użytkowników serwisu Instagram w
postaci „serduszek” pod odpowiedzią stanowiącą część Zadania Konkursowego, o
której mowa w § 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu. Uczestnikowi z największą liczbą reakcji
pod odpowiedzią (I miejsce w Konkursie) przyznana zostanie Nagroda określona w
ust. 3 punkt a) poniżej, a Uczestnikom, którzy otrzymali odpowiednio drugą i trzecią
ilość reakcji w postaci „serduszek” w serwisie Instagram, przyznane zostaną
Nagrody określone w ust. 3 punkt b) (II miejsce w Konkursie) oraz ust. 3 punkt c) (III
miejsce w Konkursie).
3. Uczestnikom Konkursu przyznane zostaną następujące Nagrody:
a) Nagroda I – pobyt w Hotelu Nowy Dwór o wartości 599 zł (słownie: pięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
b) Nagroda II –Voucher do sklepu TK Maxx o wartości 300 zł (słownie: trzysta
złotych),
c) Nagroda III – Voucher do sklepu Leroy Merlin o wartości 200 zł (słownie: dwieście
złotych).
4. Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych na Organizatorze ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych w związku z organizacją Konkursu.
5. Komisja zakończy wyłanianie Uczestników, o których mowa w ust.2 najpóźniej w dniu
18 grudnia 2023 r.
6. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Uczestnikom, o których mowa
w ust. 2 przez Organizatora w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
7. Warunkiem przekazania Nagrody jest podanie przez Uczestnika Organizatorowi w
ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora prywatnej wiadomości w serwisie
Instagram, o której mowa w ust. 6 powyżej, wiadomości e-mail na adres:
slowhomenieruchomosci@gmail.com informacji niezbędnych do przekazania
Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, lub adresu
korespondencyjnego w wypadku wyboru wydania Nagrody za pośrednictwem
operatora pocztowego.
8. W przypadku braku przekazania przez Uczestnika danych w terminie i na zasadach
określonych w ust. 7 powyżej, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika
otrzymującego daną Nagrodę, na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, przy czym
w wypadku, gdy brak przekazania przez Uczestnika danych dotyczy osoby, której
Komisja Konkursowa przyznała I miejsce, w pierwszej kolejności Komisja
Konkursowa przyznaje Nagrodę I (o której mowa w ust. 3 pkt a) osobie, która miała
uzyskać Nagrodę II. Zasada ta ma zastosowanie odpowiednio do kolejnych
Uczestników uzyskujących największą ilość reakcji pod komentarzem. Do wyłonienia
Uczestników, którym przyznawane są nagrody w ten sposób zastosowanie mają
zasady określone w ust. 7 powyżej.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak przekazania Uczestnikowi
Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania
przez Uczestnika danych wymaganych do przekazania Nagrody lub z powodu
podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
10. Wydanie Nagrody może nastąpić w formie osobistego odbioru lub wysyłki za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres korespondencyjny Uczestnika
podany przez Uczestnika, zgodnie z ust. 7 powyżej.
11. Uczestnik dokonuje osobistego odbioru Nagrody w jednej z dwóch lokalizacji
wybranych przez Uczestnika w godzinach otwarcia lokali w terminie 2 miesięcy od
dnia poinformowania Uczestnika o przyznaniu mu nagrody, w sposób, o którym
mowa w ust.6:
1) ul. Mikołaja Kopernika 18A, Lokal12A, 35-002 Rzeszów
2) Al. Jerozolimskie 91/3, 02-001 Warszawa
12. Uczestnik jest zobowiązany do osobistego odbioru Nagrody w terminie 2 miesięcy
od dnia poinformowania Uczestnika o przyznaniu mu Nagrody, stosownie do ust.6.
Brak odbioru Nagrody we wskazanym terminie poczytuje się za zrzeczenie się prawa
do przyznanej Nagrody.
13. W związku z osobistym odbiorem Nagrody przez Uczestnika, tożsamość Uczestnika
zostanie zweryfikowana przez Organizatora na podstawie okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość, który Uczestnik odbierający nagrodę powinien mieć
przy sobie.
14. W wypadku dokonania przez Uczestnika wyboru wydania nagrody za
pośrednictwem operatora pocztowego, Organizator jest zobowiązany do wysyłki
Nagrody za pośrednictwem operatora pocztowego jednokrotnie. Nieodebranie przez
Uczestnika Nagrody poczytuje się za zrzeczenie się prawa do przyznanej Nagrody,
a Operator nie dokonuje ponownej wysyłki Nagrody.
15. Fundatorem Nagród jest Organizator.
16. Uczestnik nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
17. Niezależnie od okoliczności, o których mowa w ust. 12 i 14, Uczestnik ma możliwość
zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi
stosowne oświadczenie na piśmie.
18. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
19. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent
pieniężny.
§ 5.
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z
Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres: ul. Oseredek 2, 22-672
Oseredek oraz na adres e-mail: slowhomenieruchomosci@gmail.com
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda
Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f, tj. prawnie uzasadniony
interes Organizatora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i
dochodzenia roszczeń związanych z przebiegiem Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Uczestników, którym przyznane zostaną
Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Uczestników, którym
przyznane zostaną Nagrody, powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydania
Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania
Nagród, jak również złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych,
adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego
zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż
przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do
przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma
prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia na adres e-mail:
slowhomenieruchomosci@gmail.com
8. Odbiorcami danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe,
podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych,
podatkowych i prawnych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.
9. Organizator nie podejmuje decyzji w indywidualnych przypadkach w sposób
zautomatyzowany oraz nie stosuje profilowania Uczestników. Organizator nie
gromadzi, ani nie przetwarza danych wrażliwych, zwanych w RODO „szczególnymi
kategoriami danych osobowych”. W przypadku przesłania przez Uczestnika danych
wrażliwych, Organizator nie będzie ich przetwarzał i natychmiast je usunie.
§ 6.
Reklamacje
1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Konkursu
z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Odkryj wyjątkową nieruchomość z SLOW HOME
drogą poczty elektronicznej na adres e-mail slowhomenieruchomosci@gmail.com lub
w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora ul. Oseredek 2, 22-672
Oseredek, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 30
dni po zakończeniu Konkursu, zaś w przypadku Uczestnika, któremu została wydana
Nagroda, w terminie do 30 dni od dnia, w którym otrzymał Nagrodę.
2. Reklamacja, o której mowa w ust.1 powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko,
dokładny opis okoliczności i nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji. Jeżeli
podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwolą Organizatorowi na rozpoznanie
reklamacji, Organizator zwróci się do Uczestnika o wyjaśnienie wątpliwości lub o
udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną lub w formie pisemnej za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres korespondencyjny Uczestnika w
wypadku, gdy Uczestnik zwróci się do Organizatora taką drogą, jeżeli będzie to
konieczne do rozpoznania reklamacji przez Organizatora, wskazując dokładnie takie
wątpliwości lub wymagane informacje. Jeżeli pomimo tego Uczestnik nie prześle
wymaganych danych, Organizator może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z
zastrzeżeniem ust.2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą poczty
elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w formie pisemnej na
adres korespondencyjny Uczestnika, w wypadku, gdy Uczestnik zwróci się do
Organizatora taką drogą, chyba że Uczestnik w treści Reklamacji wskaże, że jest
możliwe kontaktowanie się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku przesłania przez Uczestnika reklamacji w formie pisemnej za
pośrednictwem operatora pocztowego, datą nadania reklamacji jest data stempla
pocztowego.
5. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Negatywne
rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza jednak prawa
Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
§ 7.
Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2023 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy o grach
losowych i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca1992 r. i nie podlega regułom
zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania
przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem
publicznej sieci Internet na fanpage Organizatora pod adresem :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083269896225&locale=pl_PL i w
siedzibie Organizatora.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego
rozwiązania wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem
Konkursu.
6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany,
przeprowadzany, popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest
Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na całkowite zwolnienie serwisu
Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem
Konkursu.
8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników w sposób
określony w ust.4. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania
Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem